Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Metoda WebQuest

Metoda WebQuest to odmiana metody projektu, umożliwiająca kształtowanie umiejętności posługiwania się ICT w nauce, pracy i rozrywce. Uczy rozwiązywania problemów z wykorzystaniem zasobów Internetu. Kształtuje umiejętności wyszukiwania w Sieci różnorodnych materiałów, ich selekcjonowania i hierarchizacji. Wpływa także na kształtowanie pożądanych postaw i prawidłowych zachowań w Sieci. Uczy kulturalnego komunikowania się i wyrażania swoich poglądów, komentowania i opiniowania wypowiedzi innych osób. Jest metodą pracy indywidualnej lub grupowej. Jej wysoka efektywność odróżnia ją od tradycyjnych metod podawczych, ponieważ przygotowane WebQuesty zawierają wiele czynników motywujących uczniów do uczenia się m.in. poprzez wcielanie się w różne role (np. naukowców, detektywów, reporterów), możliwość kontaktowania się z wybitnymi osobowościami świata nauki, sztuki i polityki poprzez e-maile lub organizowane telekonferencje, uczestnictwo w zainscenizowanych sytuacjach według zaproponowanych scenariuszy lub tworzenie własnych prezentacji multimedialnych, stron WWW, elektronicznych posterów czy komiksów zamieszczanych na stronach internetowych.

Metoda WebQuest ma stałą, określoną strukturę, na którą składają się:

1. Temat – musi zawierać problem do rozwiązania, nie może prowokować ucznia do powielania informacji zawartych w sieci.

2. Wprowadzenie – jest tym elementem strukturalnym WebQuestu, który ma zaciekawić ucznia i wprowadzić w tematykę realizowanego projektu. Opis powinien być oryginalny i motywujący, zachęcający do pracy. Musi wskazywać cele sytuujące jego realizację w szerszym kontekście procesu dydaktycznego.

Można również opisać:

 • jakie powinny być efekty pracy projektem – czego uczniowie powinni się dowiedzieć, nauczyć;

 • jakie treści programowe będą realizowane (konkretne odniesienie do podstawy programowej).

3. Zadania dla uczniów powinny:

 • być problemowe lub tajemnicze – sformułowanie problemu do rozwiązania;

 • wyzwalać kreatywność;

 • zawierać propozycje do sformułowania i zdefiniowania stanowiska, oceny sytuacji, wskazania argumentów;

 • umożliwiać zaprojektowanie produktu;

 • stanowić złożone problemami do analizy;

 • zawierać wszystkie inne elementy, które kreują proces uczenia się i przetwarzania informacji.

Jeżeli finalny produkt wymaga używania narzędzi (np. wideo, dźwięk, WWW) należy o tym wspomnieć.

4. Proces – powinien zawierać krótki opis organizacji procesu dydaktycznego w grupie podczas realizacji WebQuestu. W tym miejscu przedstawiamy kroki, jakie uczeń powinien wykonać, aby zrealizować zadanie. Ważne jest wskazanie, w jaki sposób ma być przygotowana prezentacja WebQuestu – na jednym komputerze czy kilku, w klasie czy pracowni komputerowej? W jaki sposób będzie projekt prezentowany?

5. Źródła – należy wskazać, z jakich źródeł należy skorzystać. Niektóre z możliwości:

 • adresy konkretnych materiałów źródłowych (nie stron internetowych,);

 • podręczniki szkolne;

 • adresy e-mail dla wszystkich uczniów i nauczycieli;

 • określona liczba kopii projektu;

 • programy komputerowe, używane w trakcie realizacji WebQuestu;

 • odniesienie (odsyłacz) do materiałów klasowych lub materiałów ze szkolnej biblioteki;

 • multimedialne materiały (video, materiały dźwiękowe).

6. Ewaluacja – to ostatni etap, czyli ocena pracy uczniowskiej. Należy opisać, które produkty ucznia oraz procesy będą podlegały ocenie, ewaluacji. Oczywiście musi to korelować z zadaniami i czynnościami przewidzianymi do wykonania przez uczniów w ramach projektu.

Metoda WebQuest jest już w dużej mierze znana nauczycielom, chociażby przy okazji realizacji metody projektu w gimnazjum. Sporo informacji na temat tej metody, jak i metody projektu oraz wykorzystywania TIK w projektach można znaleźć na stronie ore.edu.pl

Narzędzia TIK a projekt gimnazjalny

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów

Drukuj stronę Drukuj stronę